พุทธวิธีก้าวข้ามความขัดแย้ง มุ่งสู่สังคมปรองดองสมานฉันท์

จังหวัดนนทบุรี ขอเชิญร่วมรับฟังการปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “พุทธวิธีก้าวข้ามความขัดแย้ง มุ่งสู่สังคมปรองดองสมานฉันท์ โดย พระพรหมบัณฑิต อธิการบดีมหา วิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วันพุธที่ 30 ก.ค.2557 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี สำรองที่นั่งได้ที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนนทบุรี โทร.0-2950-3024

Advertisements