โครงการสัปดาห์อาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ไทย-กัมพูชา

วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

งานอาสาฬหบูชา-เข้าพรรษาสระแก้ว เชื่อมประสานวัฒนธรรมสัมพันธไมตรีไทย-กัมพูชา
นายชูศักดิ์ ตรีสาร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เปิดเผยว่า จังหวัดสระแก้ว ร่วมกับกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม กำหนดจัดโครงการสัปดาห์อาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา สานสัมพันธไมตรีมิติพระพุทธศาสนา ระหว่างไทย-กัมพูชา ระหว่างวันที่ 8-12 ก.ค.2557 เพื่อสร้างความสามัคคีและส่งเสริมความร่วมมือ ความสัมพันธ์ระหว่าง 2 ชาติ และความสัมพันธไมตรีระหว่างเมืองคู่ขนาน ซึ่งมีชายแดนติดต่อกัน รวมทั้งความสัมพันธ์ระดับประชาชนสู่ประชาชน โดยใช้มิติทางพุทธศาสนาและวัฒนธรรมเป็นแกนกลาง

ด้านนายสมเกียรติ พันธรรม วัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว กล่าวว่า จังหวัดสระแก้วมีพื้นที่อำเภอตามแนวชายแดน 4 อำเภอ จังหวัดสระแก้วได้นิมนต์พระสงฆ์ และเชิญประชาชนฝั่งกัมพูชาเข้าร่วมกิจรรมกับพี่น้องชาวไทย มีกิจกรรมทำบุญตักบาตร การหล่อเทียนพรรษา มอบเทียนพรรษา การแสดงธรรมเทศนา เพื่อสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ เชื่อมสัมพันธ์ไทย-กัมพูชา นิทรรศการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หมู่บ้านศีล 5 รากฐานวัฒนธรรม ของดีบ้านฉัน และการแสดงวัฒนธรรมพื้นบ้าน ไทย-กัมพูชา ดังนี้ วันที่ 10 ก.ค. จัดกิจกรรมที่วัดคลองหาด อ.คลองหาด จ.สระแก้ว โดยเชื่อมกับอำเภอสำเภาลูน ประเทศกัมพูชา และวันที่ 11 ก.ค. จัดกิจกรรมที่วัดหนองจาน อำเภอโคกสูง โดยเชื่อมสัมพันธ์กับ อ.โอวโจวโลว จ.บันเตียเมียนเจย ประเทศกัมพูชา

วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ปีที่ 24 ฉบับที่ 8626 ข่าวสดรายวัน

Advertisements