แนะแนวทางส่งเสริมศิลปินแห่งชาติ

นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ กล่าวว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (สวช.) ออกมาเปิดเผยตัวเลขงบประมาณกองทุนศิลปินแห่งชาติว่ามีเพียงพอต่อการดำเนิน งานนั้น เป็นสิ่งที่ดี แต่อย่างไรก็ตาม ตนก็ยังเห็นว่า เงินดอกผลจากกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรมว่าด้วยการจัดสวัสดิการศิลปินและผู้มีผลงานทางวัฒนธรรม (กกส.) ยังน้อยไม่เพียงพออยู่ดี ในขณะที่การยกย่องการเป็นศิลปินแห่งชาติ สวช.ทำได้ดีอยู่แล้ว แต่การส่งเสริมให้ประชาชนรู้จักและได้เรียนรู้ผลงานศิลปินแห่งชาติยังทำได้ ไม่เต็มที่ ส่วนการเผยแพร่ผลงานแทบจะไม่ได้ทำเลย ดังนั้นสวช.ควรหาทุนสนับสนุนศิลปินแห่งชาติให้มากขึ้น และควรส่งเสริมการต่อยอดผลงานของศิลปินแห่งชาติให้มากกว่าที่เป็นอยู่ รวมทั้งควรเผยแพร่ผลงานให้ประชาชนรับรู้มากขึ้น เช่น สาขาวรรณศิลป์ ควรมีการแปลเป็นภาษาต่างประเทศให้ชาวต่างชาติได้ศึกษาด้วย

นายสมชาย เสียงหลาย เลขาธิการคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (กวช.) กล่าวว่า สวช.ได้เตรียมขยายกรอบการส่งเสริมศิลปินแห่งชาติออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 1. การส่งเสริมให้นำผลงานศิลปินแห่งชาติไปจัดนิทรรศการตามสถาบันการศึกษาต่าง ๆ มากขึ้น เพื่อเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้ 2. การส่งเสริมให้ศิลปินแห่งชาติไปเป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ตามมหาวิทยาลัย ต่าง ๆ และ 3. การส่งเสริมให้ศิลปินแห่งชาติเป็นที่ปรึกษาให้แก่นักวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรม เพื่อนำความรู้ต่าง ๆ ไปต่อยอดในการพัฒนาท้องถิ่น โดยจะเริ่มกรอบการส่งเสริมดังกล่าวได้ภายในปี 2553 เป็นต้นไป

“ขณะนี้มีกลุ่มศิลปินเชียงใหม่รวมตัวกันเพื่อจะจัดแสดงผลงานที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในเร็ว ๆนี้ ซึ่งผมมองว่า เราควรเพิ่มบทบาทศิลปินแห่งชาติ และน่าจะสอดแทรกผลงานของศิลปินแห่งชาติร่วมกับเหล่าศิลปินเชียงใหม่ได้ด้วย เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานของศิลปินแห่งชาติให้เป็นที่รู้จักต่อสาธารณชนใน ส่วนภูมิภาคด้วย” เลขาธิการ กวช. กล่าว.

วันอังคาร ที่ 12 มกราคม 2553http://www.dailynews.co.th/

Advertisements