หกรอบพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโต)

คารวะพระพรหมคุณาภรณ์
พุทธธรรมสถาพรนุสรณ์สมัย
ประทีปธรรมนำทางสว่างใจ
แสดงธรรมวินัยไตรรัตนา

ให้รู้โลกรู้ธรรมรู้กำหนด
ให้รู้ทั้งธรรมรสบทสิกขา
รู้อรรถะ พยัญชนะ กาละเวลา
ธรรมชาติ ธรรมดา อันสำแดง

พระกัลยาณธรรม อันนำทาง
งามทั้งต้น ทั้งกลาง กระจ่างแจ้ง
งามกระทั่ง เบื้องปลาย กระจายแจง
สว่างแสงแห่งธรรม ล้ำเลิศลบ

เทิดวิถีธรรมทัศน์ สัจจะประกาศ
ความสะอาด ความสว่าง ความสงบ
ศรีประจันต์ สุพรรณภูมิ ภูมิพิภพ
ประณตนบ พระจริยา เนื้อนาบุญ

หกรอบพระชาตะกาลบรรจงคำ
คารวะธรรมคีตามาเนืองหนุน
ถวายพุ่มพนมใจละไมละมุน
กราบพระคุณ พระพรหมคุณาภรณ์ฯ

เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์
วันอาทิตย์ ที่ 10 มกราคม 2553 http://www.dailynews.co.th

Advertisements